top of page
  • รูปภาพนักเขียนETS KMUTT

[Interview] การออกแบบการเรียนรู้เป็นโมดูล หรือ Modular-Based Education

อัปเดตเมื่อ 26 ต.ค. 2565


การออกแบบการเรียนรู้ แบบโมดูลในวิชา Data Visualization

กระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด มจธ. จึงต้องปรับตัวมาใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า OBEM หรือ Outcome-Based Education Module ซึ่งก็คือหน่วยของการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการันตีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และมีการออกแบบการเรียนรู้เป็น Module หรือ Modular-Based Education ที่เล็กลงมาและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่ายิ่งเล็กยิ่งมีประสิทธิภาพและทรงพลังก็ได้


ในบทสัมภาษณ์นี้เราอยู่กับ ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน หรือ อาจารย์บันนี่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของการเปลี่ยนวิชาใหญ่ให้เป็นโมดูลที่การันตีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ในการออกแบบโมดูลวิชา Data Visualization


 

Q: สิ่งที่ยากที่สุดในการสอน.. โดยที่ต้องการันตีผลลัพธ์การเรียนรู้


A: สิ่งที่ยากที่สุดคือ การสอนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยผู้เรียนจะต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมในสาขาวิชานั้นๆ สามารถประยุกต์และต่อยอดวิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนในโมดูลเพื่อใช้ในโลกจริงได้Q: ช่วยแชร์ Tips สำหรับอาจารย์ที่พยายามจะกำหนด Performance Criteria ว่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ในการกำหนดคุณภาพของชิ้นงาน เพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถของผู้เรียน


A: สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบการเรียนรู้ในระดับโมดูล หรือ Modular-Based Education และสิ่งที่ผู้เรียนควรจะทำได้ คือ ผู้เรียนจะได้อะไรบ้างจากการเรียนในโมดูลนี้

นอกจากความรู้ที่เป็นพื้นฐานในสาขาวิชานั้นๆ แล้ว ควรเป็นความรู้ที่มีความทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโลกจริงได้

มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เทคนิค วิธีการต่างๆ เป็นอย่างดี สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาในโลกจริงรวมถึงปัญหาในเชิงธุรกิจได้


เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรพิจารณาจากเนื้อหาทั้งหมดในโมดูล แล้วกำหนด Ultimate Learning Outcome จากนั้นแบ่งย่อย Criteria ออกมาตามลำดับความยาก - ง่าย และให้ Assignment ตามลำดับ Criteria ที่ตั้งไว้ รวมถึงให้ผู้เรียนทำโครงงานจากปัญหาจริงเพื่อเป็นการสรุปรวบยอด Performance Criteria และประเมินความรู้และความเข้าใจทั้งหมดของผู้เรียนจากการเรียนในโมดูล โดยประเมินในเรื่องของความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการดำเนินงาน และการเลือกวิธีการประเมินผล ความชัดเจนในการเขียนรายงาน และความน่าสนใจในการนำเสนอผลงานQ: อยากบอกอะไร หรือช่วยให้กำลังใจอาจารย์ที่กำลังเริ่มออกแบบการเรียนรู้แบบ Modular-Based Education...


A: ขอเป็นกำลังให้อาจารย์ทุกท่านในการออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ OBEM ค่ะ แม้ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่อาจารย์หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนัก แต่เชื่อว่า...เมื่ออาจารย์ได้ลองออกแบบแล้ว อาจารย์จะต้องชอบและรู้สึกว่าการออกแบบในระดับโมดูล โดยมีการการันตีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นเป็นประโยชน์มากกับทั้งผู้เรียน อาจารย์ และมหาวิทยาลัย

เพราะการออกแบบในระดับโมดูลจะมีความกระชับ มีหัวข้อและเนื้อหาที่แบ่งเป็นสัดส่วนและมีลำดับความสำคัญที่ชัดเจน สามารถนำมาสอนแยกเป็นของรายวิชานั้นๆ เอง หรือจะนำไปสอนร่วมกับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้ค่ะ
 

หากอาจารย์ท่านใด สนใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้แบบ OBEM — Online Outcome-based Module ของ มจธ. ที่เน้นการทำได้แบบเฉพาะเจาะจง ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ บทความ OBEM นี้ได้เลย


ดู 1,675 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page